Psychoterapeuci

mgr Patrycja Kozera-Mikuła – dyrektor SPPPPK, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, interwent kryzysowy. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ a także Studiów Doktoranckich na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ oraz w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących profilaktyki i terapii zaburzeń emocji i zachowania dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie, psychoterapii i poradnictwie psychologicznym dla nastolatków i ich rodzin. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

p.kozera.mikula@sppppk.pl

 

mgr Joanna Malinowska – wicedyrektor SPPPPK, psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, certyfikowany mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów” (Wydział Zarządzania – AGH), „Zarządzanie w oświacie”. Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

j.malinowska@sppppk.pl

 

mgr Aneta Orlińska – Nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychoterapię systemową. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu autyzmu, Zespołu Aspergera, mutyzmu wybiórczego. W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci z trudnościami rozwojowymi, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę trudności szkolnych. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, lękowych. Zajmuje się poradnictwem w zakresie problemów rozwojowych i wychowawczych oraz udziela wsparcia terapeutycznego rodzicom. Prowadzi konsultacje dla pedagogów, nauczycieli oraz warsztaty psychologiczne dla uczniów.

 

mgr Marta Śleboda – Absolwentka psychologii i socjologii UJ; nauczyciel dyplomowany; psychoterapeuta; ukończyła 2 letnie szkolenie: „Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka” oraz 4 letnią „Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej”, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, a także diagnozą trudności emocjonalnych, społecznych i wychowawczych dzieci. Wspomaga rodziny w sytuacjach kryzysowych, bierze udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wymagających stosowania mediacji. Prowadzi terapię rodzin oraz wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze w ich funkcjach wychowawczych. Pracę terapeutyczną systematycznie superwizuje u certyfikowanego terapeuty. Współprowadzi psychoedukację rodziców dzieci nadpobudliwych w ramach „Szkoły dla rodziców”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

m.sleboda@sppppk.pl

 

mgr Justyna Tomaszewska (Kuś) – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na terenie SPPPPK zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną. Z ramienia Poradni jest opiekunem Placówek Oświatowych z terenu gminy Michałowice, Igołomia. Pracuje również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w gabinecie prywatnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego. Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

j.kus@sppppk.pl

mgr Katarzyna Deniusz-Job – pedagog,  psychoterapeuta, nauczyciel dyplomowany.  Absolwentka studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie, Studiów Podyplomowych z zakresu Socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Całościowego  Szkolenia z zakresu Psychoterapii w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poradni zajmuje się diagnozą trudności emocjonalnych  i wychowawczych u dzieci i młodzieży oraz wsparciem terapeutycznym dzieci i ich rodzin.  Prowadzi psychoterapię  dzieci i młodzieży,  a także konsultacje rodzinne. W psychoterapii korzysta z metod podejścia psychodynamicznego i systemowego. Stale doskonali swój warsztat pracy korzystając ze szkoleń i konferencji dotyczących współczesnych problemów młodych ludzi i ich rodzin

k.deniusz.job@sppppk.pl

 

 

mgr Michalina Markowicz – Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej, Szkołę Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER w Krakowie, a obecnie jest w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Nauczyciel mianowany. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży – głównie z trudnościami szkolnymi (zaburzenia pamięci i koncentracji, specyficzne trudności w uczeniu się itp.) oraz poradnictwem dla rodziców, psychoterapią indywidualną młodzieży i rodzinną. Jako doradca zawodowy udziela młodzieży indywidualnych porad nt. wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz prowadzi na terenie macierzystych szkół uczniów grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa kariery. Jako trener realizuje prelekcje i szkolenia dla grup (specjalistów szkolnych, nauczycieli, rodziców, uczniów).

m.markowicz@sppppk.pl

 

mgr Paula Wrześniewska- nauczyciel kontraktowy; psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii (kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą uogólnionych trudności szkolnych i emocjonalnych; prowadzeniem grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (dzieci lękowe, nieśmiałe, zahamowane emocjonalnie); prowadzeniem prelekcji i warsztatów dla rodziców dzieci z trudnościami internalizacyjnymi; prowadzeniem terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.

p.wrzesniewska@sppppk.pl

 

mgr Judyta Stopka – Nauczyciel kontraktowy, ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z rewalidacją indywidualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, szkolona w zakresie diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju z wykorzystaniem protokołu obserwacyjnego ADOS_2. Na terenie SPPPPK prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej (w tym diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju), terapię pedagogiczną. Doświadczenie zdobyła m.in. w pracy jako wychowawca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz koterapeuta w ośrodku dla dzieci i dorosłych z diagnozą Zespołu Aspergera. Ukończyła szkolenia na temat zastosowania testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju, dotyczące Zespołu Aspergera, Szkolenie kwalifikacyjne do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Techniki behawioralne w pracy z dziećmi (stosowana analiza zachowania), Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły. Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową.