Wczesne Wspomaganie Rozwoju – wymagana dokumentacja

 

  • wniosek o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
  • oryginał zaświadczenia lekarza z diagnozą postawioną przez właściwego specjalistę dla leczenia danej niepełnosprawności (np. lekarz pediatra lekarz neurologii dziecięcej, psychiatra dziecięcy, okulista, laryngolog/otolaryngolog, lekarz ortopeda/rehabilitacji ruchowej i inny)
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka, wnioskodawca powinien udostępnić kserokopię innej posiadanej  dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka (historia leczenia okulistycznego, otolaryngologicznego, neurologicznego, psychiatrycznego lub innego)
  • jeśli było już wykonane badanie psychologiczne należy dostarczyć oryginał diagnozy psychologicznej z liczbowymi wynikami badań; jeśli badania nie były jeszcze wykonywane – mogą zostać przeprowadzone w SPPPPK po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny funkcjonowania dziecka w odniesieniu do niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanej opinii, zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu/żłobku o dziecku informując o tym wnioskodawcę; wnioskodawca może niezależnie dołączyć do składanego wniosku informację pisemną od nauczycieli ze przedszkola/żłobka
  • rodzice/opiekunowie dzieci, które nigdy nie były pod opieką diagnostyczną, konsultacyjną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania opinii badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony
  • data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów