Nauczanie indywidualne

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego
  • oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydanego przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego o konieczności objęcia nauczaniem indywidualnym
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania ucznia w odniesieniu do stanu zdrowia, który ma stanowić powód wydanego orzeczenia, wnioskodawca dołącza opinię o uczniu sporządzoną przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole o uczniu informując o tym wnioskodawcę
  • rodzice/opiekunowie uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką konsultacyjną, diagnostyczną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca może zostać zobowiązany do wypełnienia przez lekarza medycyny pracy pkt. 3 w w/w zaświadczeniu (zaświadczenie o stanie zdrowia), określającego możliwość dalszego kształcenia  ucznia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się  ze złożoną dokumentacją, uzna, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia w/w zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów