Obserwacja dzieci na terenie placówek

 

Zgłaszane przez rodziców dzieci lub wychowawców niepokojące zachowania czasami są trudne do określenia na podstawie relacji rodziców lub nauczycieli, a nawet diagnozy dziecka w indywidualnym kontakcie. Wtedy pracownicy naszej poradni biorą udział w obserwacji dziecka na terenie placówki, do której uczęszcza dziecko (przedszkole, szkoła, placówka opiekuńczo-wychowawcza). Pozwala to zobaczyć, jakie czynniki występujące w stałym miejscu przebywania dziecka, mogą wpływać na niego, choć są trudne do zauważenia w codziennym kontakcie przez osoby będące uczestnikami tych sytuacji. Osobom z zewnątrz – jakimi są w takich sytuacjach pracownicy poradni – łatwiej jest dostrzec występujące czynniki. Po obserwacji następuje omówienie spostrzeżeń ze wszystkimi zainteresowanymi stronami oraz określenie niezbędnych kierunków dalszego postępowania.

Potrzebę odbycia obserwacji może zgłosić rodzic bądź wychowawca dziecka telefonicznie w sekretariacie poradni albo poprzez prośby złożone drogą elektroniczną skierowane indywidualnie do poszczególnych  pracowników (podlinkowane do zakładki „kadra”). Serdecznie zachęcamy Państwa do kontaktu z nami.