INFORMACJE OGÓLNE

 

Zespół Orzekający w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego w Krakowie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Zespół wydaje orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli , szkół i ośrodków mających siedzibę na terenie 9 Gmin  Powiatu Krakowskiego objętych opieką przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną Powiatu Krakowskiego (Igołomia – Wawrzeńczyce, Kocmyrzów-Luborzyca, Michałowice, Wielka Wieś, Iwanowice, Sułoszowa, Skała, Słomniki, Zielonki).

W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola czy szkoły, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydają zespoły, działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

Informujemy, że w związku z aktualnym Zarządzeniem nr 57/19 Małopolskiego Kuratora Oświaty wydanego w dniu 31 lipca 2019 r. obowiązującego od roku szkolnego 2019/2020 , nasza Poradnia w zakresie orzekania  dla dzieci i uczniów niesłyszących i słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera obejmuje swoim zasięgiem wszystkie Gminy Powiatu Krakowskiego z wyłączeniem gminy Skawina, Mogilany i Świątniki Górne .

 

Zespół Orzekający wydaje:

 1. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, ze względu na:
  • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym
  • niepełnosprawność ruchową w tym afazję,
  • deficyt narządu wzroku (osoby niewidzące i słabowidzące),
  • deficyt narządu słuchu (osoby niesłyszące i słabosłyszące),
  • autyzm, Zespół Aspergera,
  • zagrożenie niedostosowaniem społecznym,
  • niedostosowanie społeczne
 2. Orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci/uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
 3. Orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz nauczania indywidualnego dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do placówki.
 4. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii składa:

 • rodzic (prawny opiekun) dziecka lub ucznia
 • pełnoletni uczeń

 

Wnioski o wydanie w/w orzeczeń i opinii  można składać w postaci papierowej w godzinach pracy sekretariatu poradni oraz za pośrednictwem poczty lub w formie elektronicznej.