Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim)

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wzór o wydanie orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
  • oryginał  zaświadczenia lekarza z diagnozą występujących chorób
  • wyniki diagnozy psychologicznej, w tym wyniki liczbowe oceny poziomu rozwoju intelektualnego; jeśli badanie nie było jeszcze wykonywane – może zostać  przeprowadzone w SPPPPK po ustaleniu terminu
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania dziecka/ucznia wnioskodawca dołącza opinię o dziecku/uczniu sporządzoną przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu/szkole o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę
  • rodzice/opiekunowie uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką konsultacyjną, diagnostyczną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony
  • data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów