Logopedzi

mgr Dorota Banaś-Czubacka – nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, pedagog specjalny ze specjalnością terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna, neurologopeda. Członek Polskiego Związku Logopedów. Podczas diagnozy posługuje się głównie narzędziami: Testem Rozwoju Językowego, Kartami Oceny Języka Dziecka-AFA, Monachijską Funkcjonalną Diagnostyką Rozwojową. Ukończyła liczne szkolenia m.in. z zakresu: metodyki pracy w poszczególnych zaburzeniach mowy, odruchów ustno-twarzowych, funkcji pokarmowych w obrębie okolicy orofacjalnej, masażu logopedycznego, rozwoju mowy dzieci urodzonych przedwcześnie. Zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci m.in. z: opóźnionym rozwojem mowy, alalią/dyslalią, niedokształceniem mowy o typie afazji, oligofazją, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zespołami wad wrodzonych i wadami wymowy.

d.banas.czubacka@sppppk.pl

 

mgr Barbara Michałowska – nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii oraz z zakresu Promocji Zdrowia. Profilaktyki i Terapii Zaburzeń Emocjonalnych. Posiada liczne kursy i szkolenia (m.in. terapii jąkania, terapii dzieci z zaburzeniami lękowymi, pomoc dziecku z mutyzmem wybiórczym, EEG-biofeedback ). Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej . Ma doświadczenie w pracy z grupami terapeutycznymi dla dzieci. Stworzyła i prowadzi autorską grupę profilaktyczno-terapeutyczną dla dzieci z problemami emocjonalnymi „Kocham siebie- kocham świat”. Jest członkiem Małopolskiego Oddziału PZL.

b.michalowska@sppppk.pl

 

mgr Joanna Murzyniec – Neurologopeda, nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego. Absolwentka Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Akademii Krakowskiej. Ukończyła podyplomowe studia z zakresu Logopedii oraz z zakresu Neurologopedii z elementami tyflologopedii. Ukończyła liczne kursy i szkolenia (m.in. „Wspieranie funkcji prelingwalnych małego dziecka, „Terapię interakcyjną rodzic-dziecko dla jąkających się dzieci do lat 7 PALIN PCI”, „Jak pomóc dziecku z Centralnymi Zaburzeniami Przetwarzania Słuchowego w szkole i życiu codziennym”), pomaga w tłumaczeniach książek logopedycznych z języka angielskiego. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej oraz terapią i diagnozą mowy niepłynnej i bezładnej. 

j.murzyniec@sppppk.pl

 

dr hab. prof. UP Halina Pawłowska-Jaroń, nauczyciel dyplomowany, neurologopeda, specjalista dot. zaburzeń rozwojowych w FASD, chorobach neurologicznych.

h.pawlowska.jaron@sppppk.pl

 

mgr Barbara Żołynia – kierownik filii w Słomnikach, pedagog specjalny (surdopedagog), logopeda, neurologopeda (tyflologopeda), terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, terapeuta EEG – Biofeedback, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogika specjalna (specjalizacja –rewalidacja głuchych i niedosłyszących). Ukończyła studia podyplomowe z Logopedii oraz Wczesnej  interwencji i wspomagania rozwoju małego dziecka. . Odbyła także liczne kursy dotyczące min.: terapii jąkania, wspomagania zaburzonego rozwoju dzieci, pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mutyzmu, neuroterapii EEG – Biofeedback. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń rozwoju mowy u dzieci i młodzieży oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Autorka i realizator programu dla małych dzieci z trudnościami w rozwoju komunikacji „Mała Grupa Terapeutyczna”.

b.zolynia@sppppk.pl

 

mgr Barbara Marchut – Nauczyciel mianowany, mgr pedagogiki w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, absolwentka Akademii Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie, ukończony kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki, dodatkowe kwalifikacje zdobyła na studiach podyplomowych na kierunku logopedia i neurologopedia. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych pedagogika specjalna- tyflopedagogika. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie nauczania biologii, przyrody, historii oraz wiedzy o społeczeństwie . Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi. Pracuje jako nauczyciel przedmiotowy i logopeda w szkole oraz neurologopeda w PPP w Proszowicach. Prowadzi zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

b.marchut@sppppk.pl