Niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
  • wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia posiadane  od różnych specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedę, diagnostę procesów integracji sensorycznej i innych) opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań, w tym przede wszystkim ilościowe wyniki oceny poziomu rozwoju intelektualnego dziecka/ucznia oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie; jeśli w/w badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPPPPK  po ustaleniu terminu
  • jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia  było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka/ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę.
  • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko terapią
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu do stopnia w/w niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawanego orzeczenia wnioskodawca dołącza opinię o dziecku/uczniu sporządzoną przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole/przedszkolu o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, wnioskodawca powinien  udostępnić kserokopię innej posiadanej w domu dokumentacji np. medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka/ucznia
  • rodzice/opiekunowie dzieci/uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką konsultacyjną, diagnostyczną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym niezwłocznie powiadomiony zostanie wnioskodawca
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów