Deklaracja dostępności


Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sppppk.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-02

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-08-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Główna siedziba :

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego,

ul. Fatimska 41a,

31-831 Kraków

tel.12 422 27 12

sekretariat.krakow@sppppk.pl

Filia w Słomnikach :

ul. T. Kościuszki 26,
32-090 Słomniki
tel. 12 442 69 80

sekretariat.filia.slomniki@sppppk.pl

Filia w Skale :

ul. Bohaterów Września 42,

32-043 Skała
tel. 12 389 15 48

sekretariat.filia.skala@sppppk.pl

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej, prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Justyna Kuś, e-mail:j.kus@sppppk.pl, tel.12 422 27 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo,
  • wskazanie dogodnego sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem,

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę                  w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub elementu aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba : Kraków, ul. Fatimska 41 a

Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Powiatu Krakowskiego mieści się               w budynku PUHiT (Przedsiębiorstwa Usług Hotelarskich i Turystycznych) przy                            ul. Fatimskiej 41 a w Krakowie – Nowej Hucie. Do poradni prowadzą schody. Podjazd dla wózków inwalidzkich znajduje się przy dodatkowym wejściu do budynku, który zostanie udostępniony osobie niepełnosprawnej po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby osobie dyżurującej na portierni, znajdującej się na parterze budynku, w którym mieści się poradnia. Osoba niepełnosprawna powinna skontaktować się z sekretariatem poradni pod nr tel. 12 422 27 12 w celu przekazania pracownikowi sekretariatu  takiej informacji. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Poradnia zlokalizowana jest na IV piętrze, gdzie znajduje się gabinet dyrektora poradni, głównej księgowej, sekretariat, wszystkie gabinety specjalistyczne oraz łazienka. Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i większość pomieszczeń Poradni. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych                             i słabowidzących. W Specjalistycznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Powiatu Krakowskiego  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego. Budynek posiada windę, co jest dużym udogodnieniem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach oraz dla ich opiekunów. Po wyjściu z windy należy kierować się na prawo, gdzie znajduje się sekretariat. W budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Filia poradni w Słomnikach: Słomniki, ul. T. Kościuszki 26

Filia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Słomnikach mieści się na               I piętrze budynku Starej Szkoły w Słomnikach, do której prowadzą schody. Budynek nie posiada windy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Filia poradni w Skale: Skała, ul. Bohaterów Września 42

Filia Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skale mieści się na parterze budynku Centrum Kultury Sportu i Rekreacji. Do budynku prowadzi jeden stopień. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome                    i słabo widzące. Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.