Mediacje

 

Nasza poradnia specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych i rodzinnych. Mediacje prowadzone są przez wykwalifikowanego mediatora.

Codzienne życie obfituje w różnego rodzaju sytuacje konfliktowe: spory, zatargi, różnice zdań i stanowisk, które często trudno rozwiązać w sposób optymalny. Przyczyny konfliktów są zarówno obiektywne, jak i subiektywne, a zaangażowanie emocjonalne w spór utrudnia stronom dostrzeżenie jego powodów. Silne emocje uruchamiane przez konflikt utrudniają porozumiewanie się stron, często uniemożliwiając rzeczową rozmowę. Wówczas strony łatwo ulegają schematowi „walki”, czemu towarzyszy brak zaufania i przywiązanie się do własnego stanowiska. To powoduje wzrost napięcia między stronami konfliktu, tym samym utrudniając dojście do porozumienia. W rezultacie gubiony jest przedmiot sporu, kłótnia zaczyna dotyczyć spraw nieistotnych z punktu widzenia rozwiązania konfliktu. Mediacje pozwalają przerwać ten „ zaklęty krąg”.

Czym są mediacje?

  • Mediacje są procesem dochodzenia do rozwiązania konfliktu przez zaangażowane w niego strony w obecności bezstronnego mediatora, w miejscu neutralnym dla stron, w atmosferze poufności  i przy zapewnieniu stronom maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Na udział w mediacji muszą wyrazić zgodę wszystkie strony zaangażowane w konflikt.

Jaka jest rola mediatora?

  • Mediator czuwa nad przebiegiem rozmów, dba,  aby każda ze stron mogła przedstawić swój punkt widzenia, porządkuje sprawy o których strony chcą rozmawiać, zachęca do kontynuowania rozmów, sprawdza czy strony dobrze się zrozumiały. Zapobiega eskalacji emocji i kieruje uwagę stron na znalezienie rozwiązania problemu korzystnego dla wszystkich stron. Nie narzuca rozwiązań, nie ocenia stron i nie próbuje godzić ich na siłę.

Kto może skorzystać z mediacji?

  • Każdy rodzic, nauczyciel, uczeń pozostający w konflikcie, z którym nie radzi sobie sam.

Jedną z ważniejszych kwestii do rozważenia w trakcie mediacji w sprawach związanych z kryzysem małżeńskim jest sytuacja dziecka w rodzinie. Obecność mediatora pomaga małżonkom dostrzec trudną sytuację dziecka i wspólnie ustalić sposób realizacji jego potrzeb niezależnie od decyzji podjętych przez dorosłych. Dziecko nie może być uczestnikiem sporu, sprzymierzeńcem którejkolwiek ze stron. Mediacja pomaga stronom odróżnić role małżeńskie od ról rodzicielskich i wypracować ustalenia, gwarantujące dziecku poczucie bezpieczeństwa i przynależności do obojga rodziców.  

W naszej poradni pomagamy również rodzicom pozostającym w separacji lub w trakcie rozwodu w tworzeniu planów opieki rodzicielskiej, co pozwala na skrócenie postępowania sądowego w tej sprawie.