Psycholodzy

mgr Anna Jeziorek – dyrektor SPPPPK, psycholog i pedagog. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka UJ. Studia podyplomowe z nowoczesnego kierowania i zarządzania szkołą. Ukończone szkolenie z zakresu coachingu. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży pod kątem trudności w nauce i zachowaniu. Pracuje terapeutycznie w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi lękowymi, nieśmiałymi oraz z mutyzmem wybiórczym, a także z dziećmi moczącymi się i ich rodzinami. Prowadzi zajęcia z neuroterapii. Posiada certyfikat PSPP i terapeuty EEG BIOFEEDBACK. Ma doświadczenie w pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą. Autor zajęć profilaktycznych „Prawda o narkotykach”.

508 093 297

a.jeziorek@sppppk.pl

 

mgr Joanna Malinowska – wicedyrektor SPPPPK, psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, certyfikowany mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów” (Wydział Zarządzania – AGH), „Zarządzanie w oświacie”. Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

j.malinowska@sppppk.pl

 

mgr Jolanta Skorczyk – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany, specjalista neuroterapii Biofeedback. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją defektologia. Po licznych szkoleniach i kursach w zakresie pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Wielokrotnie nagradzana za pracę i osiągnięcia nagrodami dyrektora oraz nagrodą Starosty. Posiada certyfikat trenera profilaktyki Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, certyfikat do pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, w tym ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, moczenie nocne, mutyzm wybiórczy, praca z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, z dzieckiem przedszkolnym. Posiada certyfikat I i II stopnia uprawniający do prowadzenia neuroterapii EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą dzieci w młodszym wieku szkolnym z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wczesną diagnozę dysleksji. Koordynuje działania związane z kwalifikacją dzieci na zajęcia z neuroterapii Biofeedback. Prowadzi terapię Biofeedback.

j.skorczyk@sppppk.pl

 

mgr Adriana Zoń – nauczyciel kontraktowy, psycholog, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.  Zajmuję się diagnozą trudności emocjonalnych i trudności w uczeniu się uczniów, a także indywidualnym i grupowym poradnictwem edukacyjno – zawodowym.

a.zon@sppppk.pl

 

mgr Justyna Kuś – psycholog, psychoterapeuta, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza. Obecnie w trakcie całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku, przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na terenie SPPPPK zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną. Z ramienia Poradni jest opiekunem Placówek Oświatowych z terenu gminy Michałowice, Igołomia. Pracuje również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w gabinecie prywatnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego. Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

j.kus@sppppk.pl

 

mgr Mikołaj Miazga – Psycholog. Nauczyciel kontraktowy. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłem również szkolenia „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym Etap I i II” oraz „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”, a także szkolenia z diagnozy psychologicznej. Na terenie Poradni zajmuję się w szczególności diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży pod kątem ogólnych trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się, a także diagnozą gotowości szkolnej.

m.miazga@sppppk.pl

 

mgr Leszek Dedio – Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Posiada certyfikat II – go stopnia w zakresie neuroterapii EEG – Biofeedback. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia postdiagnostyczne oraz ogólnorozwijające. Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Specjalizuje się w poradnictwie indywidualnym z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Na terenie szkół prowadzi zajęcia przygotowujące do podjęcia właściwych decyzji edukacyjno – zawodowych. Prowadzi neuroterapię EEG-biofeedback.

l.dedio@sppppk.pl

 

mgr Michalina Markowicz – Ukończyła psychologię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego na Politechnice Krakowskiej, Szkołę Trenerów Edukacyjnych i Rozwojowych STER w Krakowie, a obecnie jest w trakcie 4-letniego całościowego kursu psychoterapii w Ośrodku Psychoterapii Systemowej w Krakowie. Nauczyciel mianowany. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży – głównie z trudnościami szkolnymi (zaburzenia pamięci i koncentracji, specyficzne trudności w uczeniu się itp.) oraz poradnictwem dla rodziców, psychoterapią indywidualną młodzieży i rodzinną. Jako doradca zawodowy udziela młodzieży indywidualnych porad nt. wyboru ścieżki edukacyjno-zawodowej oraz prowadzi na terenie macierzystych szkół uczniów grupowe zajęcia z zakresu poradnictwa kariery. Jako trener realizuje prelekcje i szkolenia dla grup (specjalistów szkolnych, nauczycieli, rodziców, uczniów).

m.markowicz@sppppk.pl

 

mgr Aneta Orlińska – Nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychoterapię systemową. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu autyzmu, Zespołu Aspergera, mutyzmu wybiórczego. W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci z trudnościami rozwojowymi, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę trudności szkolnych. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, lękowych. Zajmuje się poradnictwem w zakresie problemów rozwojowych i wychowawczych oraz udziela wsparcia terapeutycznego rodzicom. Prowadzi konsultacje dla pedagogów, nauczycieli oraz warsztaty psychologiczne dla uczniów.

 

mgr Paula Wrześniewska- nauczyciel kontraktowy; psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii (kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą uogólnionych trudności szkolnych i emocjonalnych; prowadzeniem grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (dzieci lękowe, nieśmiałe, zahamowane emocjonalnie); prowadzeniem prelekcji i warsztatów dla rodziców dzieci z trudnościami internalizacyjnymi; prowadzeniem terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.

p.wrzesniewska@sppppk.pl

 

mgr Marta Śleboda – Absolwentka psychologii i socjologii UJ; nauczyciel dyplomowany; psychoterapeuta; ukończyła 2 letnie szkolenie: „Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka” oraz 4 letnią „Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej”, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, a także diagnozą trudności emocjonalnych, społecznych i wychowawczych dzieci. Wspomaga rodziny w sytuacjach kryzysowych, bierze udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wymagających stosowania mediacji. Prowadzi terapię rodzin oraz wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze w ich funkcjach wychowawczych. Pracę terapeutyczną systematycznie superwizuje u certyfikowanego terapeuty. Współprowadzi psychoedukację rodziców dzieci nadpobudliwych w ramach „Szkoły dla rodziców”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

m.sleboda@sppppk.pl

mgr Agata Solak – kierownik filii w Skale, psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Posiada certyfikat I i II – go stopnia w zakresie EEG – Biofeedback oraz ukończone specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Zajmuje się diagnozą, psychoterapią i poradnictwem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest współprowadzącą grupy terapeutycznej dla dzieci nieśmiałych i wycofanych z klas IV-VI szkoły podstawowej. Prowadzi konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, warsztaty psychologiczne dla uczniów,  neuroterapię EEG – Biofeedback.

a.solak@sppppk.pl

 

mgr Maria Nowacka-Leleń – nauczyciel kontraktowy. Psycholog. Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego. Ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in.: „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym” Etap I i II”, „Terapia Biofeedback EEG (Neurofeedback EEG) oraz analiza QEEG w zastosowaniach klinicznych oraz treningu szczytowej wydajności (peak performance)”, „Interwencja kryzysowa wobec dzieci i młodzieży”, „Psychoterapia młodzieży – techniki pracy”, „Terapia psychopedagogiczna osób ze spektrum autyzmu”, „Wykorzystanie ADOS-2 w diagnostyce klinicznej”, „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”, „Specjalistyczna diagnoza ryzyka dysleksji” oraz szkolenia uprawniające do diagnozy dyskalkulii, dysleksji, dysortografii i dysgrafii. Aktywnie uczestniczy w licznych konferencjach i spotkaniach z dziedziny psychologii i pedagogiki. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną i pedagogiczną, udziela porad i wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i rodzicom, prowadzi terapię psychologiczną i zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, współprowadzi zajęcia dla małych dzieci z trudnościami w komunikacji „Mała Grupa Terapeutyczna”, prowadzi warsztaty dla uczniów na terenie szkół oraz prelekcje dla rodziców.

m.nowacka@sppppk.pl

mgr Olga Sójkowska-Iskra – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich ze specjalnościami Psychologia kliniczna dziecka oraz Psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenia  z obszaru diagnozy dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz społeczno-emocjonalnymi, w tym spektrum autyzmu, mutyzmu wybiórczego, a także szkolenia wprowadzające do pracy terapeutycznej. Obecnie w trakcie 1,5-rocznego szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami. Doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w oddziałach szpitalnych, placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Poza poradnią pracuje w przedszkolu oraz w gabinecie. W poradni prowadzi: diagnozę funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci, w tym obserwację z protokołem ADOS-2, diagnozę gotowości szkolnej, zajęcia rozwijające obszar społeczno-emocjonalny dzieci. Współprowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, lękowych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo udziela porad i wsparcia rodzicom.

o.sojkowska.iskra@sppppk.pl

mgr Patrycja Kozera-Mikuła – Psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta. Nauczyciel mianowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ. Doktorantka Akademii Ignatianum. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących profilaktyki i terapii zaburzeń emocji i zachowania. Specjalizuje się w diagnozie, psychoterapii i poradnictwie psychologicznym dla nastolatków i ich rodzin. Prowadzi grupę socjoterapeutyczną dla gimnazjalistów oraz szkolenia dla rodziców i nauczycieli dotyczące problemów adolescencji. Autorka kilkunastu publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

p.kozera.mikula@sppppk.pl

 

mgr Katarzyna Budyś – Psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Posiada ukończone specjalistyczne kursy oraz szkolenia doskonalenia zawodowego. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży, terapią indywidualną dzieci lękowych, dzieci z mutyzmem wybiórczym, a także poradnictwem psychologicznym dla rodziców. Jest autorką i współprowadzącą grupy profilaktyczno -terapeutycznej dla dzieci nieśmiałych, wycofanych z klas I-III szkoły podstawowej. Specjalizuje się w diagnozie dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej, zakłóceniami dynamiki procesów emocjonalnych oraz dzieci odmiennych kulturowo. Prowadzi prelekcje i warsztaty dla nauczycieli i rodziców.