Psycholodzy

mgr Patrycja Kozera-Mikuła – dyrektor SPPPPK, psycholog, psychoterapeuta, socjoterapeuta, interwent kryzysowy. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej UJ oraz Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ a także Studiów Doktoranckich na Akademii Ignatianum w Krakowie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie psychoterapii i socjoterapii dzieci i młodzieży w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum UJ oraz w zakresie Organizacji i Zarządzania Oświatą. Uczestniczyła w licznych szkoleniach dotyczących profilaktyki i terapii zaburzeń emocji i zachowania dzieci i młodzieży. Specjalizuje się w diagnozie, psychoterapii i poradnictwie psychologicznym dla nastolatków i ich rodzin. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych w dziedzinie psychologii i pedagogiki.

p.kozera.mikula@sppppk.pl

 

mgr Joanna Malinowska – wicedyrektor SPPPPK, psycholog, terapeuta rodzinny, neuroterapeuta, certyfikowany mediator, nauczyciel dyplomowany. Jest absolwentką psychologii UJ,  studiów podyplomowych: „Poradnictwo i pomoc psychologiczna” (UJ), „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” (Klinika Psychiatrii Collegium Medicum UJ), „Mediacje. Alternatywne sposoby rozwiązywania konfliktów” (Wydział Zarządzania – AGH), „Zarządzanie w oświacie”. Posiada certyfikat II stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback.  Zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i trudności wychowawczych u dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach rodzinnych, relacjach partnerskich, w sytuacjach kryzysowych. Specjalizuje się w prowadzeniu mediacji szkolnych, rodzinnych oraz negocjacji w środowisku szkolnym. Pomaga w sporządzaniu ugód mediacyjnych oraz planów opieki rodzicielskiej w sytuacjach separacji i rozwodu. Prowadzi konsultacje, grupy wsparcia dla pracowników placówek oświatowych, zajęcia warsztatowe dla rodziców podnoszące ich kompetencje rodzicielskie oraz udziela wsparcia psychologicznego rodzinom adopcyjnym.

j.malinowska@sppppk.pl

 

mgr Jolanta Skorczyk – psycholog z przygotowaniem pedagogicznym, nauczyciel dyplomowany, specjalista neuroterapii Biofeedback. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim ze specjalizacją defektologia. Po licznych szkoleniach i kursach w zakresie pracy z dziećmi o różnorodnych potrzebach edukacyjnych. Wielokrotnie nagradzana za pracę i osiągnięcia nagrodami dyrektora oraz nagrodą Starosty. Posiada certyfikat trenera profilaktyki Polskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków, certyfikat do pracy z dziećmi ze specyficznymi problemami edukacyjnymi, w tym ADHD, Zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, moczenie nocne, mutyzm wybiórczy, praca z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi, z dzieckiem przedszkolnym. Posiada certyfikat I i II stopnia uprawniający do prowadzenia neuroterapii EEG Biofeedback. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, diagnozą dzieci w młodszym wieku szkolnym z różnorodnymi trudnościami edukacyjnymi, emocjonalnymi, wczesną diagnozę dysleksji. Koordynuje działania związane z kwalifikacją dzieci na zajęcia z neuroterapii Biofeedback. Prowadzi terapię Biofeedback.

j.skorczyk@sppppk.pl

 

mgr Adriana Zońpsycholog, doradca zawodowy, trener umiejętności społecznych. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia – specjalność kliniczno-sądowa oraz studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego i przygotowania pedagogicznego. Ukończyła kursy i szkolenia certyfikowane z neuroterapii EEG Biofeedback (stopień zaawansowany), terapii poznawczo-behawioralnej, treningu umiejętności społecznych, mutyzmu wybiórczego oraz z obszaru diagnozy i terapii dzieci z trudnościami rozwojowymi i społeczno-emocjonalnymi. W Poradni zajmuje się diagnozą funkcjonowania poznawczego, trudności rozwojowych oraz emocjonalnych dzieci i młodzieży. Konsultuje i udziela porad rodzicom. Prowadzi grupowe zajęcia terapeutyczne  dla dzieci ze spektrum autyzmu, nieśmiałych, lękowych, nadpobudliwych. Jako doradca zawodowy wspiera młodzież, również z niepełnosprawnościami, w planowaniu i wyborze ścieżek edukacyjno-zawodowych. Prowadzi treningi EEG Biofeedback. Opiekuje się placówkami oświatowymi z terenu gminy Iwanowice.

a.zon@sppppk.pl

 

mgr Justyna Kuś – psycholog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego następujących kierunków: psychologia stosowana, pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną, pedagogika społeczno-opiekuńcza. Ukończyła całościowe szkolenie systemowo-psychodynamiczne w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku pod przewodnictwem merytorycznym prof. Bogdana de Barbaro. Obecnie psychoterapeuta w trakcie procesu przygotowującego do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Na terenie SPPPPK zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią indywidualną dzieci i młodzieży, terapią pedagogiczną. Z ramienia Poradni jest opiekunem Placówek Oświatowych z terenu gminy Michałowice. Pracuje również w Krakowskim Instytucie Psychoterapii oraz w gabinecie prywatnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. pracując w Poradni Psychologicznej dla Dzieci i Młodzieży Kraków-Podgórze Szpitala im. Józefa Babińskiego. Psychoterapię prowadzi w podejściu systemowo-psychodynamicznym. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną oraz grupową, superwizorów certyfikowanych w PTP. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Sekcji Naukowej Psychoterapii, Sekcji Naukowej Psychiatrii Dzieci i Młodzieży.

j.kus@sppppk.pl

 

Małgorzata Gadomska – psycholog SPPPPK. Absolwentka studiów magisterskich SWPS Uniwersytet Humanistyczno społeczny, na kierunku psychologia – specjalność psychologia kliniczna. Obecnie w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty, posiadającego atestację Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (Fundacja Kontekst na Rzecz Rozwoju Psychoterapii i Terapii Rodzin SYSTEMOWO-PSYCHODYNAMICZNE PODEJŚCIE ZINTEGROWANE) . Zajmuje się diagnozą psychologiczną, konsultacjami dla rodziców, psychoterapią rodzin oraz indywidualną dzieci i młodzieży.

m.gadomska@sppppk.pl

 

mgr Mikołaj Miazga – Psycholog. Nauczyciel kontraktowy. Absolwent psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyłem również szkolenia „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym Etap I i II” oraz „Praca z dzieckiem z zaburzonymi więziami”, a także szkolenia z diagnozy psychologicznej. Na terenie Poradni zajmuję się w szczególności diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży pod kątem ogólnych trudności szkolnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się, a także diagnozą gotowości szkolnej.

m.miazga@sppppk.pl

 

mgr Leszek Dedio – Psycholog. Absolwent Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego. Posiada certyfikat II – go stopnia w zakresie neuroterapii EEG – Biofeedback. Prowadzi diagnozę psychologiczną, zajęcia postdiagnostyczne oraz ogólnorozwijające. Pracuje z dziećmi i młodzieżą szkolną. Specjalizuje się w poradnictwie indywidualnym z zakresu wyboru ścieżki edukacyjnej i zawodowej. Na terenie szkół prowadzi zajęcia przygotowujące do podjęcia właściwych decyzji edukacyjno – zawodowych. Prowadzi neuroterapię EEG-biofeedback.

l.dedio@sppppk.pl

 

mgr Aneta Orlińska – Nauczyciel mianowany. Absolwentka psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła specjalizację z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży oraz psychoterapię systemową. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu autyzmu, Zespołu Aspergera, mutyzmu wybiórczego. W poradni prowadzi diagnozę i terapię psychologiczną dzieci z trudnościami rozwojowymi, diagnozę gotowości szkolnej, diagnozę trudności szkolnych. Prowadzi grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, lękowych. Zajmuje się poradnictwem w zakresie problemów rozwojowych i wychowawczych oraz udziela wsparcia terapeutycznego rodzicom. Prowadzi konsultacje dla pedagogów, nauczycieli oraz warsztaty psychologiczne dla uczniów.

 

mgr Paula Wrześniewska- nauczyciel kontraktowy; psycholog, absolwentka Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego; psychoterapeuta w trakcie pięcioletniego kursu psychoterapii (kurs „Psychoterapia ze szczególnym uwzględnieniem terapii rodzin”, przygotowującego do certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą uogólnionych trudności szkolnych i emocjonalnych; prowadzeniem grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (dzieci lękowe, nieśmiałe, zahamowane emocjonalnie); prowadzeniem prelekcji i warsztatów dla rodziców dzieci z trudnościami internalizacyjnymi; prowadzeniem terapii indywidualnej oraz terapii rodzin.

p.wrzesniewska@sppppk.pl

 

mgr Marta Śleboda – Absolwentka psychologii i socjologii UJ; nauczyciel dyplomowany; psychoterapeuta; ukończyła 2 letnie szkolenie: „Terapia systemowa rodzin – teoria i praktyka” oraz 4 letnią „Szkołę Psychoterapii Psychodynamicznej”, przygotowuje się do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zajmuje się diagnozą gotowości szkolnej, a także diagnozą trudności emocjonalnych, społecznych i wychowawczych dzieci. Wspomaga rodziny w sytuacjach kryzysowych, bierze udział w rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych, wymagających stosowania mediacji. Prowadzi terapię rodzin oraz wspiera rodziny adopcyjne i zastępcze w ich funkcjach wychowawczych. Pracę terapeutyczną systematycznie superwizuje u certyfikowanego terapeuty. Współprowadzi psychoedukację rodziców dzieci nadpobudliwych w ramach „Szkoły dla rodziców”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

m.sleboda@sppppk.pl

mgr Agata Solak – kierownik filii w Skale, psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła dwuletnie szkolenie „Systemowa terapia rodzin – teoria i praktyka” w Klinice Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Posiada certyfikat I i II – go stopnia w zakresie EEG – Biofeedback oraz ukończone specjalistyczne kursy doskonalenia zawodowego. Zajmuje się diagnozą, psychoterapią i poradnictwem psychologicznym dla dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest współprowadzącą grupy terapeutycznej dla dzieci nieśmiałych i wycofanych z klas IV-VI szkoły podstawowej. Prowadzi konsultacje dla pedagogów, nauczycieli, warsztaty psychologiczne dla uczniów,  neuroterapię EEG – Biofeedback.

a.solak@sppppk.pl

 

mgr Maria Nowacka-Leleń –  nauczyciel mianowany, psycholog, pedagog specjalny, trener TUS, terapeuta neuroterapii EEG-Biofeedback. Absolwentka psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Pedagogicznego. Uprawnienia do pracy pedagogicznej uzyskała w ramach Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po studiach pracowała w naukowych projektach badawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego dotyczących rozwoju dzieci i młodzieży. Ukończyła roczny kurs „Psychoterapia dzieci i młodzieży w ujęciu poznawczo-behawioralnym” oraz studia podyplomowe „Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu”, uzyskując kwalifikacje pedagoga specjalnego. Aktywnie bierze udział w licznych konferencjach, kursach i szkoleniach z dziedziny psychologii i pedagogiki, poszerzając swoją wiedzę i umiejętności oraz zdobywając kolejne uprawnienia. W Poradni zajmuje się diagnozą, wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży, udziela konsultacji rodzicom, współpracuje ze szkołami z terenu gminy Słomniki.  Pracuje m.in. z dziećmi z autyzmem, ADHD, różnymi niepełnosprawnościami i opóźnieniami rozwojowymi, zaburzeniami emocji i zachowania, a także z uczniami ze specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksją, dysortografią, dysgrafią i dyskalkulią. Współpracuje z pedagogami, logopedami i lekarzami różnych specjalizacji dla całościowej diagnozy i kompleksowej pomocy terapeutycznej. Ponadto pracuje w szkole podstawowej z oddziałem przedszkolnym oraz gabinecie prywatnym.

m.nowacka@sppppk.pl

mgr Olga Sójkowska-Iskra – psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka studiów magisterskich ze specjalnościami Psychologia kliniczna dziecka oraz Psychologia kliniczna i zdrowia na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła szkolenia  z obszaru diagnozy dzieci i młodzieży z trudnościami rozwojowymi oraz społeczno-emocjonalnymi, w tym spektrum autyzmu, mutyzmu wybiórczego, a także szkolenia wprowadzające do pracy terapeutycznej. Obecnie w trakcie 1,5-rocznego szkolenia podyplomowego z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w Poza Schematami. Doświadczenie zdobywała podczas staży i praktyk w oddziałach szpitalnych, placówkach edukacyjnych i terapeutycznych. Poza poradnią pracuje w przedszkolu oraz w gabinecie. W poradni prowadzi: diagnozę funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci, w tym obserwację z protokołem ADOS-2, diagnozę gotowości szkolnej, zajęcia rozwijające obszar społeczno-emocjonalny dzieci. Współprowadziła grupy terapeutyczne dla dzieci nieśmiałych, lękowych w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Dodatkowo udziela porad i wsparcia rodzicom.

o.sojkowska.iskra@sppppk.pl

mgr Alicja Broś –  absolwentka psychologii, na specjalności wspomaganie rozwoju w Akademii Ignatianum w Krakowie. W ramach studiów realizowała przygotowanie pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Doświadczenie zdobywała  podczas praktyk w przedszkolu Montessori oraz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie. Ponadto odbyła staż w Centrum Rozwoju Dziecka i Rodziny CRESCO, gdzie  przygotowywała scenariusze i przeprowadzała zajęcia terapii indywidualnej i grupowej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

a.bros@sppppk.pl

mgr Kacper Switek – psycholog, trener umiejętności społecznych i kontroli złości. Absolwent psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W trakcie studiów realizował przygotowanie pedagogiczne, uprawniające do wykonywania zawodu nauczyciela psychologa. Doświadczenie zdobywał podczas staży i praktyk m. in. w  Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; w Katedrze Psychoterapii Collegium Medicum UJ; w Hospicjum św. Łazarza w Krakowie oraz w świetlicy środowiskowej. Na terenie Poradni zajmuje się diagnozą psychologiczną, udziela porad i wsparcia psychologicznego dzieciom, młodzieży i rodzicom.

k.switek@sppppk.pl