Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
  • oryginał zaświadczenia lekarza specjalisty lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego o stanie zdrowia dziecka, potwierdzającego konieczność objęcia indywidualnym obowiązkowym, rocznym przygotowaniem przedszkolnym
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania dziecka w odniesieniu do stanu zdrowia, który ma stanowić powód wydanego orzeczenia, wnioskodawca dołącza opinię o dziecku sporządzoną przez nauczycieli z przedszkola; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu o dziecku, informując o tym wnioskodawcę
  • rodzice/opiekunowie dzieci, które nigdy nie były pod opieką konsultacyjną, diagnostyczną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekane po raz pierwszy w tutejszej poradni, proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji – taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy
  • data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej przez wnioskodawcę dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów