Pedagodzy

mgr Anna Stanisławczyk – nauczyciel kontraktowy w trakcie awansu na stopień zawodowy nauczyciela mianowanego, pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania, Provider Neuroflow ATS® , terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Wydziale Polonistycznym UJ. Uczestniczka kursów i warsztatów dotyczących m. in. diagnozy przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Stale podnosi swoją wiedzę oraz umiejętności na kursach przeznaczonych dla terapeutów integracji sensorycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą małego dziecka, diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci oraz prowadzi terapię indywidulaną. Prowadzi u podopiecznych badania w kierunku wykrycia objawów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz terapię poprzez aktywny trening słuchowy Neuroflow. Koordynuje działania w ramach zespołu wczesnego wspomagania rozwoju.

a.stanislawczyk@sppppk.pl

 

mgr Lucyna Zielińska – Pedagog, tyflopedagog, terapeuta trudności dyslektycznych, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki oraz szkolenie EEG – Biofeedback I stopnia. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną ogólnych trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) oraz gotowości szkolnej. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapię pedagogiczną dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się, grupowe zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się dla uczniów w starszym wieku szkolnym oraz neuroterapię EEG – biofeedback. Udziela porad i wskazówek do pracy w domu z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Stale bogaci swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pedagogiki.

l.zielinska@sppppk.pl

 

mgr Iwona Stec – Pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), certyfikowany terapeuta SI i neuroterapii Biofeedback. Absolwentka Akademii Pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany. Po licznych kursach i szkoleniach w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą  specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii), ogólnych trudności szkolnych oraz dojrzałości szkolnej. Jest członkiem Zespołu Orzekającego. Prowadzi grupę terapeutyczną dla uczniów z trudnymi zachowaniami. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami.

i.stec@sppppk.pl

 

mgr Barbara Pogoda – Pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Akademii IGNATIANUM w Krakowie. Posiada certyfikat I stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback. Ukończyła blok specjalizacyjny „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno – pedagogicznym” poszerzający kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno – pedagogicznego. Dodatkowe kwalifikacje: posiada certyfikat KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci; szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” (etap I); szkolenie specjalistyczne z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym; ukończyła szkolenie „Uczeń z zaburzeniami lękowymi. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się  (dysleksji, dyskalkulii, dysortografii, dysgrafii) oraz ogólnych trudności szkolnych. Prowadzi terapię pedagogiczną dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  Przeprowadza diagnozę pedagogiczną dzieci przedszkolnych, w tym gotowości szkolnej.

 

mgr Judyta Stopka – Nauczyciel kontraktowy, ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z rewalidacją indywidualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, szkolona w zakresie diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju z wykorzystaniem protokołu obserwacyjnego ADOS_2. Na terenie SPPPPK prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej (w tym diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju), terapię pedagogiczną. Doświadczenie zdobyła m.in. w pracy jako wychowawca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz koterapeuta w ośrodku dla dzieci i dorosłych z diagnozą Zespołu Aspergera. Ukończyła szkolenia na temat zastosowania testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju, dotyczące Zespołu Aspergera, Szkolenie kwalifikacyjne do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Techniki behawioralne w pracy z dziećmi (stosowana analiza zachowania), Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły. Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową.