Pedagodzy

mgr Anna Stanisławczyk – nauczyciel mianowany,pedagog, terapeuta pedagogiczny, certyfikowany terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta wczesnego wspomagania, Provider Neuroflow ATS®, terapeuta ręki i zaburzeń motoryki małej. Absolwentka pedagogiki społeczno-opiekuńczej oraz pedagogiki specjalnej. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Terapii zaburzeń w mówieniu, czytaniu i pisaniu na Wydziale Polonistycznym UJ. Uczestniczka kursów i warsztatów dotyczących m. in. diagnozy przyczyn trudności w czytaniu, pisaniu, liczeniu, zaburzeń rozwojowych wieku dziecięcego w tym ze spektrum autyzmu, centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego. Stale podnosi swoją wiedzę oraz umiejętności na kursach przeznaczonych dla terapeutów integracji sensorycznej. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą małego dziecka w tym diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia ADOS-2, diagnozą dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży. Prowadzi terapię pedagogiczną uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu. Diagnozuje zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci. Prowadzi u podopiecznych badania w kierunku wykrycia objawów zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego oraz terapię poprzez aktywny trening słuchowy Neuroflow.

a.stanislawczyk@sppppk.pl

 

mgr Lucyna Zielińska – Pedagog, tyflopedagog, terapeuta trudności dyslektycznych, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie na kierunku pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki oraz szkolenie EEG – Biofeedback I stopnia. Zajmuje się diagnozą pedagogiczną ogólnych trudności szkolnych, specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysortografii, dysgrafii, dyskalkulii) oraz gotowości szkolnej. Prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, terapię pedagogiczną dla uczniów mających specyficzne trudności w uczeniu się, grupowe zajęcia z zakresu efektywnego uczenia się dla uczniów w starszym wieku szkolnym oraz neuroterapię EEG – biofeedback. Udziela porad i wskazówek do pracy w domu z dziećmi o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Stale bogaci swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe, uczestnicząc w konferencjach i szkoleniach z zakresu pedagogiki.

l.zielinska@sppppk.pl

 

mgr Iwona Stec – Pedagog specjalny (oligofrenopedagog, tyflopedagog, surdopedagog), certyfikowany terapeuta SI i neuroterapii Biofeedback. Absolwentka Akademii Pedagogicznej. Nauczyciel dyplomowany. Po licznych kursach i szkoleniach w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zajmuje się diagnozą  specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dyskalkulii), ogólnych trudności szkolnych oraz dojrzałości szkolnej. Jest członkiem Zespołu Orzekającego. Prowadzi grupę terapeutyczną dla uczniów z trudnymi zachowaniami. Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnościami.

i.stec@sppppk.pl

 

mgr Barbara Pogoda – pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, terapeuta ręki, trener TUS. Nauczyciel mianowany. Posiada certyfikat I stopnia z zakresu neuroterapii EEG – Biofeedback. Ukończyła blok specjalizacyjny „Diagnosta w poradnictwie psychologiczno–pedagogicznym” poszerzający kwalifikacje i umiejętności zawodowe z zakresu diagnozy przyczyn trudności szkolnych oraz opiniowania psychologiczno–pedagogicznego. Dodatkowe kwalifikacje: posiada certyfikat KORP – standaryzowane narzędzie do diagnozy funkcjonalnej dziecka w wieku od 1 m.ż. do 9 r.ż. ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju dzieci; szkolenie „Mutyzm selektywny – pomoc psychologiczna dla dziecka i jego rodziny” (etap I); szkolenie specjalistyczne z zakresu diagnozy dysleksji rozwojowej w ujęciu klinicznym i psychometrycznym; ukończyła szkolenie „uczeń z zaburzeniami lękowymi; Kurs – Dziecko z ADHD – Jak wspierać i rozumieć? . Posiada liczne kursy i szkolenia z zakresu terapii pedagogicznej  oraz diagnozy dzieci i młodzieży. Profilaktyka zaburzeń lękowych wśród dzieci i młodzieży w szkole”. Na terenie poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną dzieci i młodzieży pod kątem różnych trudności szkolnych. Prowadzi neuroterapię, terapię ręki oraz terapię pedagogiczną. Prowadzi grupy TUS dla dzieci i młodzieży. Przeprowadza diagnozę pedagogiczną dzieci przedszkolnych, w tym gotowości szkolnej.

b.pogoda@sppppk.pl

 

mgr Judyta Stopka – Nauczyciel kontraktowy, ukończyła pedagogikę specjalną w zakresie oligofrenopedagogiki, terapii pedagogicznej z rewalidacją indywidualną oraz wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; w trakcie całościowego kursu psychoterapii systemowej i psychodynamicznej rodzin, par i pacjentów indywidualnych w ośrodku rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. W poradni zajmuje się przede wszystkim diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami edukacyjnymi, szkolona w zakresie diagnozy w kierunku całościowych zaburzeń rozwoju z wykorzystaniem protokołu obserwacyjnego ADOS_2. Na terenie SPPPPK prowadzi psychoterapię indywidualną młodzieży, indywidualne i grupowe zajęcia dla dzieci z trudnościami w sferze emocjonalno-społecznej (w tym diagnozą całościowych zaburzeń rozwoju), terapię pedagogiczną. Doświadczenie zdobyła m.in. w pracy jako wychowawca w przedszkolu terapeutycznym dla dzieci ze spektrum autyzmu oraz koterapeuta w ośrodku dla dzieci i dorosłych z diagnozą Zespołu Aspergera. Ukończyła szkolenia na temat zastosowania testów PEP-R oraz AAPEP w diagnozie i terapii osób z autyzmem oraz innymi zaburzeniami rozwoju, dotyczące Zespołu Aspergera, Szkolenie kwalifikacyjne do prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych, Techniki behawioralne w pracy z dziećmi (stosowana analiza zachowania), Depresja dzieci i młodzieży – problem rodziny i szkoły. Pracuje pod superwizją indywidualną i grupową.

 

mgr Maria Dudek- Pedagog specjalny, Terapeuta Integracji Sensorycznej, terapeuta ręki,trener TUS, Certyfikowany diagnosta ADOS-2.; Absolwentka studiów magisterskich na zakresu Pedagogika w zakresie ogólnym, studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, socjoterapii oraz Edukacji i terapii osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Obecnie studentka studiów magisterskich na kierunku psychologia. Od ponad 10 lat pracuje z dziećmi m.in. z mpd, ze spektrum autyzmu. Cenne doświadczenia i wiedzę na temat pracy z dzieckiem z autyzmem zaczęła zdobywać podczas pracy z dziećmi w wieku 3-7 w placówkach oświatowych (Przedszkole Terapeutyczne oraz Integracyjne). Podczas pracy w Przedszkolu brała udział w licznych konsultacjach, obserwacjach, diagnozowaniu dzieci pod kątem autyzmu oraz prowadząc diagnozę i terapię indywidualną SI. Odbyła również liczne kursy z zakresu diagnozy i terapii dziecka w spektrum autyzmu i innych zaburzeń neurorozwojowych. Ukończyła również pięciostopniowe szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej oraz Analizy Zachowania

 

mgr Maria Sroczyk – pedagog specjalny, tyflopedagog, certyfikowany terapeuta SI i neuroterapii Biofeedback, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Zajmuje się diagnozą specyficznych trudności w uczeniu się (dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii) oraz gotowości szkolnej. Prowadzi neuroterapię EEG Biofeedback. Wykonuje diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu z wykorzystaniem narzędzia ADOS 2.