Brak widzenia/słabe widzenie

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wniosek wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na brak widzenia/słabe widzenie
  • oryginał zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą postawioną przez lekarza okulistę
  • ze względu na konieczność uwzględnienia różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, wnioskodawca powinien  udostępnić kserokopię posiadanej  dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka/ucznia
  • wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia posiadane od różnych specjalistów (psychologa, tyflopedagoga/pedagoga, logopedę, rehabilitanta/fizjoterapeutę, diagnostę procesów integracji sensorycznej i innych) opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji, badań i zajęć rehabilitacyjnych/terapeutycznych; jeśli w/w badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPPPPK  po ustaleniu terminu
  • jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka/ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę
  • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko/ucznia terapią
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu w/w niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawania orzeczenia wnioskodawca dołącza opinię o dziecku/uczniu sporządzona przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu/szkole o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę
  • rodzice/opiekunowie dzieci/uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką diagnostyczną, konsultacyjną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony
  • data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów w poradni