Zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

  • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym, niedostosowanie społeczne
  • oryginał zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą lekarza psychiatry
  • ze względu na konieczność uwzględniania różnych aspektów funkcjonowania ucznia, jeżeli to jest możliwe, wnioskodawca powinien  udostępnić kserokopię  posiadanej dokumentacji medycznej  z przebiegu dotychczasowego leczenia szczególnie psychiatrycznego
  • wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia posiadane  od różnych specjalistów (psychologa, pedagoga, logopedę, diagnostę procesów integracji sensorycznej i innych) opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań, w tym przede wszystkim ilościowe wyniki oceny poziomu rozwoju intelektualnego ucznia oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie; jeśli w/w badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPPPPK  po ustaleniu terminu
  • jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę
  • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania ucznia w odniesieniu do powodu, który ma stanowić powód wydawania orzeczenia wnioskodawca dołącza opinię o uczniu sporządzoną przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w szkole o uczniu informując o tym wnioskodawcę
  • rodzice/opiekunowie dzieci/uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką konsultacyjną, diagnostyczną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
  • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji – taka informacja zostaje niezwłocznie przekazana wnioskodawcy
  • informujemy, że data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów