Diagnoza

W poradni wykonujemy następujące diagnozy:

 • diagnozę dzieci od 0 do 6 roku życia
 • diagnozę dojrzałości szkolnej dzieci
 • diagnozę logopedyczną
 • diagnozę pod kątem integracji sensorycznej (SI)
 • diagnozę sprawności intelektualnej uczniów
 • diagnoza przyczyn trudności szkolnych, w tym trudności w uczeniu się matematyki (dyskalkulia) oraz trudności w czytaniu i pisaniu (dysleksja, dysgrafia, dysortografia)
 • diagnozę rozwoju emocjonalnego, społecznego dziecka
 • diagnozę zaburzeń emocjonalnych (w tym mutyzm wybiórczy)
 • badanie w kierunku przyczyn zaburzeń zachowania
 • diagnozę zaburzeń ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)
 • badanie w kierunku zaburzeń koncentracji uwagi oraz nadpobudliwości psychoruchowej (ADD/ADHD)
 • diagnozę predyspozycji zawodowych
 • badania diagnostyczne dla potrzeb orzecznictwa oraz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci
 • diagnozę objawów centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego (CAPD)