Niesłyszenie/słabe słyszenie

 

WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 • wniosek o wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niesłyszenie/słabe słyszenie
 • oryginał zaświadczenia lekarza – najkorzystniej z diagnozą postawioną przez lekarza: laryngologa/ otolaryngologa/ foniatrę
 • aktualny audiogram
 • ze względu na konieczność uwzględnienia różnych aspektów niepełnosprawności dziecka/ucznia, jeżeli to jest możliwe, wnioskodawca powinien  udostępnić kserokopię posiadanej dokumentacji medycznej pomocnej w ocenie funkcjonowania dziecka/ucznia
 • wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia posiadane od różnych specjalistów ( psychologa, surdopedagoga/pedagoga, surdologopedę/logopedę, rehabilitanta/fizjoterapeutę, diagnostę procesów integracji sensorycznej i innych ) opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji, badań i zajęć rehabilitacyjnych/terapeutycznych; jeśli w/w badania nie były jeszcze wykonywane – zostaną przeprowadzone w SPPPPK  po ustaleniu terminu
 • jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka/ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując o tym wnioskodawcę
 • wskazana jest aktualna opinia specjalistów realizujących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju (jeśli dziecko takie zajęcia realizuje) oraz/lub opinie specjalistów, którzy obejmują dziecko/ucznia terapią
 • z uwagi na konieczność adekwatnej oceny całościowego funkcjonowania dziecka/ucznia w odniesieniu w/w niepełnosprawności, która ma stanowić powód wydawania orzeczenia wnioskodawca dołącza opinię o dziecku/uczniu sporządzona przez wychowawcę lub zespół nauczycieli; zespół orzekający może zasięgnąć informacji w przedszkolu/szkole o dziecku/uczniu informując o tym wnioskodawcę
 • rodzice/opiekunowie dzieci/uczniów, którzy nigdy nie byli pod opieką diagnostyczną, konsultacyjną lub terapeutyczną w SPPPPK i orzekanych po raz pierwszy w tutejszej poradni proszeni są o wypełnienie wywiadu i dołączenie go do dokumentacji
 • po dokonanej merytorycznej weryfikacji dokumentacji przez przewodniczącego zespołu orzekającego może zostać podjęta decyzja o konieczności uzupełnienia dokumentów, wykonania niezbędnych dla wydania orzeczenia badań lub przeprowadzenia konsultacji, o czym wnioskodawca zostanie niezwłocznie powiadomiony
 • data posiedzenia zespołu orzekającego, który będzie rozpatrywał złożony wniosek, jest uzależniona od zawartości dostarczonej dokumentacji oraz, w wypadku konieczności wykonania badań, od dostępnych terminów w poradni